Zakres usług

KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ SZEROKO POJMOWANĄ OBSŁUGĄ PRAWNĄ OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedmiotem mojej działalności jest reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, świadczenie pomocy prawnej w zakresie sporządzania projektów umów i opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, jak również stała obsługa podmiotów gospodarczych.

Moja kancelaria zapewnia pomoc prawną w sprawach dotyczących odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, tj. o przestępstwa, wykroczenia oraz delikty dyscyplinarne. Świadczę również pomoc prawną w sprawach nieletnich.

Usługi Kancelarii polegają na udziale w postępowaniach sądowych i przygotowawczych (tj. przed Prokuraturą, Policją itp.) jako obrońca podejrzanego i oskarżonego, a także reprezentując interesy pokrzywdzonych. Świadczę pomoc prawną osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym.

Reprezentuję także Klienta na etapie postępowania wykonawczego w sprawach np. o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny, umorzenie bądź rozłożenie na raty kary grzywny.

W ramach moich usług prowadzę zastępstwo procesowe jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych.

Świadczę pomoc prawną w szczególności w sprawach o:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • naruszenie dóbr osobistych
 • ochronę własności lub posiadania
 • zniesienie współwłasności lub podział majątku wspólnego
 • zobowiązania wynikające z umów oraz deliktów
 • stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku

Moja pomoc obejmuje kompleksowe działania zarówno we wspomnianych powyżej, jak i w innych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. W praktyce oznacza to więc pomoc poprzez m.in. udzielanie porad prawnych, wydawanie pisemnych i ustnych opinii. To również prowadzenie różnego rodzaju spraw cywilnych przed Sądem czy na drodze polubownej, mediacji bądź negocjacji.

W ramach mojej działalności prowadzę sprawy indywidualnych klientów, jak i świadczę stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Są to sprawy o zapłatę, jak i z zakresu Kodeksu spółek handlowych (o rozwiązanie spółki, o wyłączenie wspólnika, powództwo przeciwko członkom zarządu spółki itp.).

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się takimi sprawami jak:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • alimenty na małżonka lub na dzieci (ustalenie/uchylenie obowiązku alimentacyjnego; podwyższenie/ obniżenie alimentów)
 • władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • postępowanie w sprawach nieletnich

Świadczę pomoc prawną w zakresie:

 • negocjowania i przygotowywania umów o pracę
 • reprezentowania pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
 • uczestnictwa w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi
 • sporządzania porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych
 • przywrócenia do pracy
 • w sprawach o dyskryminację i mobbing
 • odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • wypadków przy pracy
 • sprostowania świadectwa pracy
 • spraw o świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, czy świadczenia rodzinne i socjalne

W ramach mojej działalności zajmuję się sporządzaniem odwołań od decyzji organów publicznych, sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacją Klienta przed organami administracyjnymi.